Переглянути всі підручники
<< < 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 > >>

 

Навчальне видання

ТУРЧЕНКО Федір Григорович ПАНЧЕНКО Петро Пантелеймонович ТИМЧЕНКО Сергій Михайлович

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

(1939-2001)

Підручник для 11-го класу середніх загальноосвітніх навчальних закладів

Зав. історичною редакцією — Ігор Гирич Головний художник — Павло Машков Редактор - Олена Радзивілл Коректори - Ольга Ємець, Євгенія Оратовська Художні редактори - Наталія Корсун, Юлія Ясінська

Комп'ютерна верстка - Світлана Поспішна

Здано до виробництва і підписано до друку 14.05.2001.

Формат 60х90/10

Папір офсетний. Друк офсетний.

Гарнітура Century-Schoolbook.

Фіз. друк. арк. 24,0. Ум. друк. арк. 24,0.

Обл.-вид. 23,21.

Наклад 200 000 прим. (2-й завод 100 001—200 000 прим.). Вид. № 206. Зам. 1-58.

Видавництво «Генеза»,

04212, м. Київ-212, вул. Тимошенка, 2-л.

Свідоцтво серія ДК № 25 від 31.03.2000 р.

Віддруковано в повній відповідності з якістю наданих готових позитивів на Харківській книжковій фабриці ім. М. В. Фрунзе, 61057, м. Харків-57, вул. Донець-Захаржєвського, 6/8.

 

Переглянути всі підручники
<< < 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 > >>
Сайт создан в системе uCoz